Clicky


Eindhoven Airport: ingeslagen weg sluit aan bij advies Pieter van Geel

Eindhoven Airport: ingeslagen weg sluit aan bij advies Pieter van Geel
25-04-2019 16:00 | Algemeen | auteur Redactie

EINDHOVEN - Begin 2019 heeft Eindhoven Airport aangekondigd een nieuwe weg in te slaan voor de toekomst, waarbij het sturen op kwaliteit centraal staat. De luchthaven zet daarbij in op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door innovaties te stimuleren, zoals een stillere vloot en duurzame brandstoffen. Ook wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de luchthaven door instrumenten te ontwikkelen om te kunnen sturen op type bestemmingen die bij de Brainportregio passen. De kwaliteit van het gebied wordt onder handen genomen met onder andere een groene en aantrekkelijke Airport Boulevard. En daarnaast zet de luchthaven in op een grotere betrokkenheid bij de omgeving. In dat kader lanceert Eindhoven Airport binnenkort de BurenApp.

De slag van kwantiteit naar kwaliteit die de luchthaven maakt, sluit aan bij de centrale gedachtegang achter het advies dat Pieter van Geel vandaag heeft gepresenteerd aan minister Cora van Nieuwenhuizen over de toekomst van Eindhoven Airport tot 2030. Om inhoud te geven aan een slimme en duurzame luchtvaartontwikkeling schetst Pieter van Geel een ambitie voor de luchthaven voor het komende decennium waarbij de hinder voor de omgeving merkbaar vermindert en door vlootvernieuwing ontwikkelruimte voor de luchthaven niet onmogelijk wordt gemaakt.

Joost Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport: “Wij geloven in een model waarbij vanaf dag één de hinder voor de omgeving afneemt en tegelijkertijd door het stimuleren van vlootvernieuwing ontwikkelruimte ontstaat voor de luchthaven om mee te bewegen met de economische ontwikkeling van de Brainportregio. Wel plaatsen we een kritische kanttekening bij de uitwerking van deze denklijn in het advies. Door de (te) streng afgestelde normstelling voor 2030 wordt naar onze mening in onvoldoende mate de noodzakelijke ontwikkelruimte voor de gewenste kwaliteitsslag gecreëerd.”

In het advies van Van Geel is de normstelling 30 procent minder geluidhinder in 2030 dan in 2019. Volgens het advies is er in 2030 bij 60 procent vlootvernieuwing nog geen ontwikkelruimte voor de luchthaven. “Luchtvaartmaatschappijen hebben ontwikkelperspectief nodig als incentive om als eerste hun nieuwe vliegtuigen op Eindhoven Airport in te zetten. De te behalen milieuwinst als gevolg van substantiële vlootvernieuwing zou verdeeld moeten worden op een wijze waardoor het als incentive kan dienen voor de sector om te innoveren. Daarmee wordt goed gedrag beloond”, vervolgt Joost Meijs.

“Met de voorgestelde strenge normstelling lopen we het risico achter in de rij te staan in plaats van vooraan. Hierdoor zal de door ons allen gewenste vlootvernieuwing moeilijker op gang komen. Ook biedt de geschetste ontwikkelingsmogelijkheid te weinig ruimte aan bestaande en nieuwe luchtvaartmaatschappijen voor de verbetering van de kwaliteit van het bestemmingennetwerk. Daarmee is er te weinig ruimte om in de praktijk mee te bewegen met de ontwikkeling en de behoeftes van de Brainportregio.”

Een ander punt van aandacht is volgens Joost Meijs het ontbreken van handvatten in het advies voor de periode vanaf 2022 tot 2030. “Dit betekent dat partijen opnieuw met elkaar in gesprek moeten gaan. Er moeten snel meer concrete kaders komen waarop daadwerkelijk besluitvorming door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan plaatsvinden zodat omgeving en luchthaven snel de verlangde helderheid krijgen.”

De komende periode zal gebruikt worden om het advies integraal te bestuderen. Eindhoven Airport is positief over de gekozen centrale gedachtegang  om te gaan sturen op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Daar zet luchthaven vol op in. “Ook wij zijn bezig om stappen te zetten om invulling te geven aan een slimme en duurzame luchtvaartontwikkeling in de toekomst. In de context van een lange termijn perspectief zullen wij de aanbevelingen van Pieter van Geel gaan bekijken en verder in gesprek gaan met alle stakeholders”, sluit Joost Meijs af.