Clicky


Harmonisering regels exceptioneel transport binnen Europa nog ver weg

Harmonisering regels exceptioneel transport binnen Europa nog ver weg
08-08-2019 09:27 | Speciaal Transport | auteur Redactie

DEN HAAG - Binnen Europa verschillen de richtlijnen rondom exceptioneel transport sterk. Kamerlid Remco Dijkstra stelde in juni kamervragen en wilde weten of de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend is met deze problematiek. Ook wilde hij van de minister weten hoe zij aankijkt tegen het feit dat autoriteiten steeds voorzichtiger worden met het verlenen van vergunningen voor exceptioneel transport. Vooral in landen als Frankrijk en Italië zouden vertragingen optreden bij vergunningen omdat deze landen hun eigen infrastructuur niet lijken te vertrouwen, meldt Dijkstra.

Minister Cora van den Nieuwenhuizen zegt bekend te zijn met het feit dat nationale regels voor het gebruik van exceptionele transporten van de openbare weg sterk van elkaar verschillen. "Ieder land heeft zijn eigen technische voorschriften voor de voertuigen en veel landen hebben de afgifte van ontheffingen niet centraal (zoals in Nederland) geregeld. Een reden dat ieder land zijn eigen technische voorschriften heeft is dat de infrastructuur van verschillende landen ook anders is. Dat betekent dus ook dat bij de eisen van voertuigen daar rekening mee gehouden dient te worden."

"Ik heb, ook van de zijde van de branche, begrepen dat het in Frankrijk, Italië en in toenemende mate in Duitsland steeds lastiger wordt een vergunning te verkrijgen. Ik begrijp dat dit vervelend is voor de branche. Zoals ik eerder al aangaf is het verdedigbaar dat een land zelf kan bepalen welke exceptionele voertuigen worden toegelaten. Wat een land aan kan is immers sterk afhankelijk van de staat van de infrastructuur, maar ook de verkeersintensiteit. Het is dus niet overal mogelijk om alle exceptioneel vervoer toe te laten op de infrastructuur van alle landen."

"Ik heb echter geen inzicht in de exacte beweegredenen van deze landen. Ik ga er vanuit dat de autoriteiten in andere lidstaten in staat zijn te beoordelen of de infrastructuur geschikt is voor het exceptioneel vervoer en dat buitenlandse vervoerders niet worden gediscrimineerd."

"Dit laat onverlet dat, gezien het economisch belang van het exceptioneel vervoer, enige harmonisatie van voorschriften met betrekking tot exceptioneel vervoer in Europees verband gewenst is. Vooralsnog blijkt het echter lastig om dit onderwerp op de Europese agenda te krijgen. Ik ben bereid om te verkennen of ik in Europa medestanders kan vinden om voor harmonisatie te pleiten", besluit van den Nieuwenhuizen haar antwoorden.