Clicky


Schiphol in eerste helft van 2019 binnen geluidsnormen gebleven

Schiphol in eerste helft van 2019 binnen geluidsnormen gebleven
31-10-2019 16:52 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - Schiphol is in de eerste helft van gebruiksjaar 2019 binnen de normen gebleven die gelden voor de geluidsbelasting, de externe veiligheidsrisico’s, het totale volume geluid, het aantal nachtvluchten en de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken. Er zijn geen overtredingen van de regels van het baangebruik. In de eerste helft van het gebruiksjaar is meer dan 50% van de geluidsruimte verbruikt bij vier handhavingspunten voor de geluidsbelasting. Na afloop van het gebruiksjaar stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vast of er sprake is van feitelijke overschrijdingen.

Dit blijkt uit de Handhavingsrapportage Schiphol (1 november 2018 tot en met 30 april 2019) die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin meldt de ILT of Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen zich aan de veiligheids- en milieunormen houden die voor de luchthaven gelden.

In het halfjaarlijkse overzicht over de handhaving rondom Schiphol zijn meer onderdelen beschreven. Vanaf 1 november 2018 geldt er een norm van maximaal 32.000 nachtvluchten handelsverkeer per gebruiksjaar. De verwachting is dat de luchthaven daar aan het einde van het gebruiksjaar binnen blijft.

De Kaagbaan en Polderbaan hebben vertrekroutes voor de nacht. Twee luchtvaartmaatschappijen hebben van de ILT een waarschuwingsbrief ontvangen omdat zij zonder een geldige reden van de vertrekroute voor de nacht zijn afgeweken. Zo’n waarschuwingsbrief is meestal voldoende effectief om nieuwe overtredingen te voorkomen.

In het gebruiksjaar 2018 heeft LVNL een onrechtmatige nachtlanding op de Kaagbaan vanuit noordoostelijke richting laten plaatsvinden. In verband hiermee is de ILT een procedure gestart om aan LVNL een bestuurlijke boete op te leggen.

Met vijf van de zes luchtvaartmaatschappijen die al in 2018 wegens slotmisbruik door de ILT waren benaderd, zijn, met positief resultaat, corrigerende gesprekken gevoerd om de naleving te verbeteren. De zesde luchtvaartmaatschappij, die van de ILT een waarschuwing heeft gekregen, is niet meer actief op Schiphol. Daarnaast hebben nog twee andere luchtvaartmaatschappijen van de ILT een waarschuwing gekregen. Bij deze luchtvaartmaatschappijen lopen de verbeteracties naar aanleiding van de waarschuwing nog.

De ILT heeft een oorzaakanalyse uitgevoerd naar aanleiding van geluidsnormoverschrijdingen in handhavingspunten in het gebruiksjaar 2018. Op basis van deze oorzaakanalyse heeft de ILT geoordeeld dat alle overschrijdingen het gevolg zijn van het vliegen volgens de regels van het nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol (NNHS). In verband hiermee heeft de ILT geen maatregel aan de luchtvaartsector opgelegd.