Clicky


Claims in het vervoer? Let op de verjaringstermijnen!

Claims in het vervoer? Let op de verjaringstermijnen!
24-01-2020 10:24 | Juridische Column | auteur Mr. René de Bondt

Bent u vervoerder of opdrachtgever en hebt u een claim? Let dan op de korte verjaringstermijnen. Veel procedures in het vervoer stranden op de verjaringsregelingen. Bedrijven zijn zich daar vaak niet van bewust, waardoor zij met lege handen blijven staan. Het is zaak dit scherp in de gaten te houden. Laat u niet aan het lijntje houden door uw tegenpartij.

Verjaring van vorderingen

Van verjaring is sprake, wanneer er een bepaalde termijn is verstreken waardoor het niet meer mogelijk is betaling van een vordering via de rechter af te dwingen. Met uitzondering van het luchtvervoer geldt voor alle vervoermodaliteiten een verjaringstermijn van 1 jaar. Deze verjaringstermijn geldt voor vorderingen zowel tegen de vervoerder als van de vervoerder tegen bijvoorbeeld de afzender die weigert om een factuur te betalen. De reden hiervoor is dat men geschillen tussen partijen zo snel als mogelijk afgehandeld wil hebben.

Aanvang van de verjaringstermijn

De verjaringstermijn begint bijna altijd te lopen vanaf de dag volgend op de dag dat de goederen zijn afgeleverd of hadden moeten worden afgeleverd. Als u dus een vordering hebt tegen uw opdrachtgever die weigert te betalen en u verder niets doet, dan is uw vordering na één jaar verjaard.

Verlengen, stuiten of schorsen

Om te voorkomen dat uw vordering verjaard kunt u deze verlengen, schorsen of stuiten.

Het verlengen van de vordering doet u door dit met uw wederpartij overeen te komen. Deze moet hier uiteraard wel aan mee willen werken. Verder moet u ervoor zorgen dat u dit altijd schriftelijk vastlegt.

Wanneer de wederpartij niet mee wil meewerken is er de mogelijkheid om de vordering te schorsen of te stuiten. Het verschil tussen stuiting en schorsing van de termijn is dat bij stuiting de verjaringstermijn opnieuw gaat lopen vanaf het moment van aanmaning. Als een termijn van 1 jaar na 9 maanden wordt gestuit, dan gaat weer opnieuw een termijn van 1 jaar lopen. Bij schorsing wordt de termijn alleen maar onderbroken, waardoor u nog een termijn van 3 maanden hebt om uw vordering in te dienen bij de rechter.

Om schorsing van de verjaringstermijn in te laten gaan moet de wederpartij schriftelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit kan tegenwoordig ook per e-mail, maar zorgt u er wel voor dat u kunt bewijzen dat deze mail de wederpartij heeft bereikt. Geadviseerd wordt daarom zowel per brief als per e-mail uw wederpartij te informeren. Als u echt op zeker wilt spelen kunt u ook een deurwaarder inschakelen om deze brief aan de wederpartij door middel van een exploot te betekenen.

In deze aansprakelijkheidstelling moet zoveel mogelijk duidelijk worden dat de partij aansprakelijk wordt gesteld en welk feit aanleiding geeft tot de vordering. Daarnaast moet u aan de andere partij duidelijk maken dat u met deze e-mail of brief de verjaring schorst. Verzuimt u dit te vermelden dan loopt u het gevaar dat uw vordering later alsnog wordt afgewezen. De aansprakelijkheidstelling hoeft niet te specificeren hoe de schade is ontstaan, waaruit de schade bestaat of welk bedrag moet worden vergoed.

Voor stuiting gelden er speciale regels in het Burgerlijk Wetboek. Deze schrijven voor dat een vordering tot schadevergoeding kan worden gestuit, door een schriftelijke aanmaning of mededeling, waarin de schuldeiser ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt (art. 3:317 lid 1 BW).

Einde van de schorsing of stuiting

De schorsings- of stuitingstermijn begint weer te lopen, vanaf het moment dat de wederpartij op zijn beurt de vordering schriftelijk afwijst. Indien de vordering schriftelijk wordt afgewezen, kan de termijn niet nogmaals worden geschorst door middel van een nieuwe aansprakelijkstelling. U zult dan alsnog binnen de resterende termijn naar de rechter moeten om uw gelijk te halen. Ook is het niet mogelijk om u vervolgens alsnog te beroepen op het stuiten van de verjaring. Dit is jaren geleden door de Hoge Raad beslist. Het is wel weer mogelijk de stuitingshandeling te herhalen. Dit is uitsluitend onder NL recht mogelijk.

Procederen

Wanneer de wederpartij de dagvaarding afwijst, zit er niets anders op dan tijdig een procedure te starten bij de rechter door het instellen van een dagvaarding op een aanvraag voor een arbitrage. De datum waarop de dagvaarding wordt uitgebracht is daarbij bepalend.

Logistiek en expeditie

Voor logistieke activiteiten en expeditie gelden vaak andere en soms nog kortere termijnen. Dit is afhankelijk van welke voorwaarden van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld de Fenex voorwaarden of Logistieke Service Voorwaarden.

Advies

Houd dus altijd goed de verjaringsregeling in de gaten. Snel handelen en schakelen met bijvoorbeeld uw verzekeraar is van groot belang. Beroept u tijdig op een schorsingsregeling, of beter nog de stuitingsregeling. Leg dit goed vast en zorg ervoor dat u dit achteraf kunt bewijzen. Wees alert op berichten van uw tegenpartij, waaruit is op te maken dat uw claim wordt afgewezen, waardoor de verjaringstermijn weer begint te lopen. Zorg er in dat geval voor dat u tijdig een dagvaarding uitbrengt. Wacht beslist niet te lang, maar neem tijdig actie.

Mr René de Bondt, De Haan advocaten & notarissen. Voor meer informatie r.debondt@dehaanlaw.nl