Clicky


Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden vernietigd vanwege PAS

Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden vernietigd vanwege PAS
30-12-2020 10:16 | Weer en Verkeer | auteur Redactie

DEN HAAG - Het tracébesluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden is vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit werd in 2018 nog gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar dat programma mag sinds mei 2019 niet meer worden gebruikt als onderbouwing van ruimtelijke besluiten, zoals in dit geval een tracébesluit.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak van vandaag, 30 december 2020, wel zoveel mogelijk andere bezwaren tegen het tracébesluit inhoudelijk beoordeeld. De minister heeft namelijk op de rechtszitting eerder dit jaar aangegeven dat zij bezig is met een wijziging van het tracébesluit om de verbreding van de N35 alsnog mogelijk te maken.

N35 Nijverdal-Wierden

De N35 vormt in Overijssel een hoofdverbinding tussen Zwolle en Twente. De weg heeft tussen Nijverdal en Wierden één rijbaan met twee rijstroken waarop maximaal 80 km/uur mag worden gereden. Het tracébesluit maakt het mogelijk het aantal rijstroken op dit traject te verdubbelen, waarbij de maximumsnelheid omhoog gaat naar 100 km/uur. Ook wordt de weg bij Nijverdal-Oost/’t Lochter verlegd en komt er een aantal ongelijkvloerse kruisingen. Volgens de minister zijn deze maatregelen nodig om de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de N35 te verbeteren. Tegen het tracébesluit kwamen achttien bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij vrezen nadelige gevolgen van het besluit voor het verkeer, geluid, licht, luchtkwaliteit en de natuur.

Vernietiging vanwege PAS…

De minister baseerde het tracébesluit in december 2018 op het PAS. Omdat het PAS door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van mei 2019 niet meer als onderbouwing gebruikt mag worden, is het tracébesluit voor de N35 vernietigd.

…maar wel oordeel over andere bezwaren tegen tracébesluit

De minister heeft op de rechtszitting aangegeven dat er al voorbereidingen worden getroffen om het tracébesluit te wijzigen als de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak dat nodig zou maken. Omdat geen gebruik meer gemaakt kan worden van het PAS zal nader onderzoek nodig zijn naar de gevolgen van het tracébesluit voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Met het oog daarop heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak zoveel mogelijk andere bezwaren die tegen het tracébesluit zijn ingediend, inhoudelijk beoordeeld.

Het gaat dan bijvoorbeeld om bezwaren over geluid, lichthinder en luchtkwaliteit, maar ook over aspecten zoals alternatieven voor de wegverbreding en de vrees van bezwaarmakers dat de verbreding van de N35 hun woongenot zal aantasten. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak van vandaag al deze bezwaren ongegrond verklaard. Deze uitkomst kan de minister meenemen bij de voorbereiding van het nieuwe tracébesluit.