Clicky


Lasten onder dwangsom voor Chemours om herhaling overschrijding quota F-gassen te voorkomen

Lasten onder dwangsom voor Chemours om herhaling overschrijding quota F-gassen te voorkomen
28-02-2022 19:14 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - Het chemieconcern Chemours heeft meer gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) op de Europese markt gebracht dan is toegestaan. Om een nieuwe overschrijding door Chemours te voorkomen, legt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) twee lasten onder dwangsom (LOD’s) aan het bedrijf op.

F-gassen zijn synthetische koudemiddelen die onder andere worden gebruikt in industriële koelinstallaties, koelkasten en airco’s. Deze gassen hebben een groot effect op de opwarming van de aarde, daarom krijgen bedrijven van de Europese Commissie (EC) een beperkt quotum voor het op de Europese markt brengen van F-gassen.

Overschrijdingen

In 2019 heeft Chemours haar F-gassen quotum met 323.883 ton CO₂-equivalent overschreden. Het Zwitserse zusterbedrijf Chemours International Operations Sarl (CIOSA) heeft in 2018 tot en met 2020 in totaal 128.056 ton CO₂-equivalent meer op de Europese markt gebracht dan waar het bedrijf quota voor had. Ter vergelijk: één ton CO₂-uitstoot komt neer op 8 maanden elektriciteitsverbruik (grijs) door een gemiddeld huishouden in Nederland (Bron: Climate Neutral Group).

Quota worden uitsluitend aan producenten of invoerders van F-gassen toegewezen die in de Europese Unie (EU) zijn gevestigd. Chemours is de enige vertegenwoordiger van CIOSA in de EU. Dit betekent dat Chemours ook moet voldoen aan alle voorschriften die horen bij de aan CIOSA toegewezen quota. Daarom heeft de ILT aan Chemours zowel een LOD voor overschrijding van haar eigen quotum in 2019 als een LOD voor de overschrijdingen van de quota in 2018 tot en met 2020 door CIOSA opgelegd.

Europese Commissie kort quota Chemours en CIOSA

Voor de productie, invoer, uitvoer, handel in en het gebruik van F-gassen gelden Europese regels om de uitstoot te beperken en te voorkomen. Zo moeten importeurs en producenten van F-gassen beschikken over een Europese registratie. Van de Europese Commissie (EC) krijgen bedrijven een maximale hoeveelheid (quotum) toegewezen voor het op de Europese markt brengen van deze gassen. Daarnaast geldt een rapportageplicht aan de EC op basis van de F-gassenverordening.

Uit informatie van de EC aan de ILT blijkt dat Chemours haar quotum in 2019 heeft overschreden en dat CIOSA haar quota in 2018 tot en met 2020 heeft overschreden. Daarom zijn zowel Chemours als CIOSA eerder al door de EC gekort op hun quotum. Chemours heeft de ILT tot nu toe nog onvoldoende zekerheid kunnen bieden dat het quotum voor beide bedrijven in 2021 niet wordt overschreden. Bovendien kan Chemours onvoldoende aangeven hoe zij ervoor zorgt dat tijdig maatregelen worden genomen om een quotumoverschrijding door Chemours en/of CIOSA wordt voorkomen.

Herhaling voorkomen

Karin Visser, directeur Toezicht en Opsporing bij de ILT: “De regels zijn er niet voor niets. Omdat F-gassen een groot effect hebben op het klimaat, proberen we in Europees verband het gebruik en de productie van en de handel in deze gassen geleidelijk terug te dringen. Chemours heeft aantoonbaar meer F-gassen op de markt gebracht dan was toegestaan. De lasten onder dwangsom leggen we op om herhaling in de toekomst te voorkomen.”

Lasten

De twee LOD’s betekenen dat Chemours zich per direct moet houden aan de toegewezen quota. Zo niet, dan verbeurt Chemours een dwangsom van € 25,- voor elke ton CO₂-equivalent die teveel op de Europese markt wordt gebracht. Per LOD kan Chemours een maximumbedrag van € 1.000.000,- aan dwangsommen verbeuren.

Minder broeikasgassen

De ILT houdt in Nederland toezicht op de hele keten van productie, import, export, doorverkoop en toepassing van ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen. Daarnaast controleert de ILT of de reguliere handel zich aan de handelsbeperkingen houdt. De inspectie wil met haar toezicht een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om klimaatverandering te beperken en ongewenste klimaateffecten te voorkomen. Daarvoor wordt binnen het programma Minder broeikasgassen ingezet op het terugdringen van de illegale handel in en de emissies van deze stoffen. Daarnaast werkt de ILT aan een betere informatiepositie en intensieve samenwerking met (inter)nationale partners zoals de douane, politie, Rijkswaterstaat, de Europese Commissie en de European FluoroCarbons Technical Committee (EFCTC).