Clicky


TLN: Rijksbegroting neemt onzekerheid ondernemers niet weg

TLN: Rijksbegroting neemt onzekerheid ondernemers niet weg
21-09-2022 10:28 | Financieel | auteur Redactie

ZOETERMEER - Na de eerste lezing van de Prinsjesdagstukken is Transport en Logistiek Nederland (TLN) positief dat het kabinet met overheidsmaatregelen de koopkracht zo goed mogelijk in stand probeert te houden. Daarmee wil de overheid de economie draaiend houden in deze onzekere tijden. Dat neemt niet weg dat ondernemers geen duidelijkheid krijgen over compensatie van gestegen energiekosten en ondersteuning in de verduurzaming.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat het nieuwe kabinetsbeleid tot meer koopkracht en economische groei van anderhalf procent leidt in 2023. Dat is voor de sector transport en logistiek positief, omdat deze ten dienste staat van consumenten, handels- en productiebedrijven.

TLN maakt zich zorgen dat het bedrijfsleven een te groot deel van de rekening moet betalen. Er zijn diverse lastenverzwaringen aangekondigd. Deze verzwaringen betreffen onder andere de vennootschapsbelasting, waarvan het tarief wordt verhoogd van vijftien naar negentien procent en de schijfgrens wordt verlaagd van 395.000 euro naar 200.000 euro. Daarnaast wordt in box 2 van de inkomstenbelasting een tweede schijf geïntroduceerd, waardoor de belastingdruk voor dga’s stijgt. Verder wordt ook de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd. Ook komt er BPM op nieuwe diesel bestelauto’s.

Tegelijkertijd blijft het onzeker hoe transport en logistieke ondernemers die kampen met flink gestegen energiekosten, gecompenseerd gaan worden. Het kabinet beoogt een prijsplafond voor elektriciteit en gas te introduceren. Zo wil de overheid het energie-intensieve mkb helpen met liquiditeitsversterking en verduurzaming. Deze plannen worden op dit moment verder uitgewerkt. Het is nog niet duidelijk welke sectoren hier precies onder vallen. Wel is bekend dat de accijnskorting op diesel (11,0 cent) en LNG (4,1 cent) tot 30 juni 2023 doorloopt.

TLN heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste punten uit de miljoennota voor de transport en logistieke sector, om zo ondernemers te wijzen op de ontwikkelingen in de begroting.

Duurzaamheid

De miljoenennota 2023 voorziet niet in middelen waarmee de grootschalige toepassing van elektrische vrachtauto’s en laadinfrastructuur wordt geregeld. Op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is slechts 4,5 miljoen euro ingeboekt voor de AanZet-subsidieregeling. Dat is onvoldoende om de transitie naar zero-emissie in de gewenste stroomversnelling te brengen.

Handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) merkt onveilig goederenvervoer over de weg aan als een van de grootste maatschappelijke risico’s. Toch gaat er geen extra geld naar fysieke handhaving. De ILT heeft nog altijd meer taken dan capaciteit.

Infrastructuur

Er wordt vastgehouden aan eerdere toezeggingen op het gebied van investeringen in infrastructuur. De in het coalitieakkoord toegezegde extra middelen voor beheer en onderhoud van infrastructuur zijn in de begroting verdeeld over weg en spoor. Ook wordt volgend jaar 900 miljoen euro geïnvesteerd in de bereikbaarheid van woonwijken. Het gaat om geld dat in het coalitieakkoord al was toegezegd.

Aan de bestaande aanpak voor goederenvervoercorridors is door het kabinet nu ook de corridor Zuid toegevoegd. Dit maakt een samenhangende aanpak van investeringen in infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling, verduurzaming en innovatie op de corridor Amsterdam – Antwerpen mogelijk.

Veiligheid

Het kabinet stelt voor volgend jaar 23,5 miljoen euro beschikbaar om drugssmokkel via grote logistieke knooppunten terug te dringen. Dat moet onder meer gebeuren met de verdere invoering van biometrische toegangscontroles, uitbreiding van cameranetwerken, betere informatiedeling en betere screening.

Zelfstandigen

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan en tegelijkertijd echte zelfstandigen de ruimte geven. De fiscale regelgeving wordt hierop aangepast. Wederom wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd die er juist is voor zelfstandig ondernemers die voor eigen rekening en risico ondernemen. Daarnaast komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.