Clicky


Inspectie gestart met toezicht geluidsbelasting luchthavens Caribisch Nederland

Inspectie gestart met toezicht geluidsbelasting luchthavens Caribisch Nederland
11-12-2023 11:20 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - Met ingang van 1 november 2023 houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht op de geluidswetgeving voor de luchtvaart rondom de luchthavens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Rondom elke luchthaven is een geluidszone vastgesteld met een grenswaarde van 56 dB(A) Lden. Deze geluidszone moet de omgeving van een luchtvaartterrein beschermen tegen overmatige geluidsbelasting als gevolg van opstijgende en landende luchtvaartuigen. De geluidsbelasting mag de grenswaarde niet overschrijden.

Geluidsrapportages

Vanaf 1 november 2023 moeten de luchthavens na afloop van elk kwartaal een geluidsrapportage aanleveren bij de ILT. De inspectie controleert of het feitelijke gebruik van de luchthaven binnen de grenswaarde van 56 dB(A) Lden is gebleven. En of de zich ontwikkelende geluidsbelasting aan het einde van het gebruiksjaar niet tot een overschrijding zal leiden. Het gebruiksjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

Wettelijk voorgeschreven rekenwijze

De manier waarop de geluidbelasting moet worden berekend, is vastgelegd in de Regeling geluidsbelasting luchtvaartterreinen BES. De luchthavens moeten zich houden aan deze wettelijk voorgeschreven rekenmethode. Hiervoor hebben zij van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een berekeningssysteem tot hun beschikking gekregen. De ILT controleert ook op een juiste registratie van de invoergegevens in het havenregister.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor de luchthavens op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is neergelegd in de Luchtvaartwet BES, de Aanwijzingsregeling luchtvaartterrein Bonaire, de Aanwijzingsregeling luchtvaartterrein Saba, de Aanwijzingsregeling luchtvaartterrein Sint Eustatius en de Regeling geluidsbelasting luchtvaartterreinen BES. De ligging van de geluidszones is vastgelegd op kaarten in de aanwijzingsregelingen.

Klachten

Bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen klachten over geluidsoverlast door vliegtuigen melden bij de ILT.