Clicky


Minister Kamp: Versterking bestuur pensioenfondsen is nodig

Minister Kamp: Versterking bestuur pensioenfondsen is nodig
31-10-2011 10:32 | Politiek & Verkiezingen | auteur de redactie
Het kabinet wil de besturen van pensioenfondsen versterken. Dat is nodig vanwege de steeds complexere omgeving waarin pensioenfondsen hun werk moeten doen. Dit vraagt om meer deskundigheid in besturen en een grotere betrokkenheid van premiebetalers en gepensioneerden. Daarom worden bedrijfstakpensioenfondsen verplicht een raad van toezicht in te stellen. Een bestuur mag straks ook louter uit externe beroepsbestuurders bestaan. Verder krijgen pensioengerechtigden altijd recht op een plek in het bestuur.

Dit staat in het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen waarmee de ministerraad op verzoek van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd. Daarnaast wil het kabinet de bureaucratie terugdringen. Het kabinet past hiervoor de huidige regels voor bestuur en medezeggenschap bij pensioenfondsen aan.

Het wetsvoorstel kent twee bestuursmodellen waaruit de pensioenfondsen in de toekomst kunnen kiezen. Het eerste model is een aanpassing van de bestaande bestuursvorm waarin werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd. Daar kunnen ook externe deskundigen aan worden toegevoegd. Het tweede model is nieuw en houdt in dat een pensioenbestuur volledig bestaat uit externe beroepsbestuurders. Dit bestuur wordt gecontroleerd door een belanghebbendenorgaan, bestaande uit werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Het kabinet vindt deze wijzigingen nodig in verband met de steeds complexere omgeving waarin de fondsen werken. Het gaat hierbij niet alleen om de instabiliteit van de financiële markten, maar bijvoorbeeld ook om de vergrijzing en ontgroening en de gevolgen van de financiële crisis voor de verplichtingen (dekkingsgraden) van de pensioenfondsen. Ook moeten de wijzigingen bijdragen aan behoud van het vertrouwen in het pensioenstelsel. Deelnemers en pensioengerechtigden moeten er zeker van kunnen zijn dat het bestuur van hun fonds deskundig is en het geld goed beheert.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel ook de verplichting voor pensioenfondsen om in hun jaarverslag te rapporteren over de wijze waarop zij in hun beleggingsbeleid rekening houden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Het kabinet vindt het belangrijk dat een fonds verantwoording aflegt over zijn handelen vanwege het maatschappelijk belang van het pensioen en de mogelijke gevolgen van het beleggingsbeleid.

Afgelopen zomer stuurde minister Kamp een voorontwerp van dit wetsvoorstel aan de Eerste en Tweede Kamer. Via een speciale website konden mensen reageren op de voorgenomen wijzigingen. Deze reacties zijn verwerkt in het wetsvoorstel waarmee de ministerraad vandaag akkoord is gegaan.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.