Clicky


Van den Bosch: gang naar rechter geen oplossing

Van den Bosch: gang naar rechter geen oplossing
08-01-2014 12:14 | Arbeidsvoorwaarden | auteur De Redactie

ERP - Van den Bosch Transporten betreurt de stap die de FNV meent te moeten zetten. "Een gang naar de rechter zal geen oplossing bieden voor het vraagstuk dat voorligt: de betaling van internationaal opererende chauffeurs. Dat vraagstuk is namelijk niet een punt dat alleen Van den Bosch Transporten ‘raakt’. Het betreft zelfs niet alleen de Nederlandse Transportsector. Het is een Europese kwestie die niet in een (Nederlandse) gerechtelijke procedure kan en moet worden opgelost", meldt van den Bosch woensdag naar aanleiding van de berichten dat FNV Bondgenoten van den Bosch voor de rechter wil dagen.

"Voor Nederlandse transportbedrijven, actief in Europa, is de vraag hoe chauffeurs moeten worden beloond – ook chauffeurs die in dienst zijn van transportondernemingen in het buitenland – natuurlijk van groot belang. Het is bepalend voor de concurrentiepositie van die bedrijven, het vestigingsklimaat in Nederland en ook voor de werkgelegenheid in binnen- en buitenland. Het is te eenvoudig om te stellen dat ‘alle chauffeurs gelijk betaald moeten worden, of ze nu vanuit bijvoorbeeld Polen of vanuit Nederland rijden."

"Deze materie is een punt van discussie en in die zin heeft de FNV het recht om dat te agenderen. Maar het helpt niemand – en zeker niet de werknemers in Nederland – om daarin één transportbedrijf te betrekken. De problematiek speelt bij alle internationale transporteurs in Nederland en daarbuiten. Van den Bosch Transporten heeft van meet af aan het standpunt ingenomen dat deze discussie op een ‘hoger’ plan moet worden gevoerd: in Europa. Want zonder ‘level playing field’ zullen vooral Nederlandse transportbedrijven – en daarmee ook de Nederlandse werkgelegenheid - worden benadeeld. Helaas is FNV tot op heden ongevoelig gebleken voor  ons verzoek de discussie naar een hoger level te brengen. Onze uitnodiging blijft echter staan", gaat van den Bosch verder.

"De argumentatie van de FNV is niet valide of op z’n minst gebrekkig: door op te komen voor de rechten van chauffeurs met een niet-Nederlands paspoort  wordt de werkgelegenheid van Nederlandse chauffeurs bedreigd: in Nederland gevestigde transportondernemingen worden ten opzichte van bedrijven in andere Europese landen op achterstand gezet. Dan resten twee opties: de onderneming in z’n geheel naar een buitenland verplaatsen of de concurrentieslag verliezen. Met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid in Nederland. Onze conclusie is dat dit alleen op Europees (politiek) niveau kan worden opgelost. Een rechtszaak in Nederland tegen een individuele ondernemer (in dit geval Van den Bosch Transporten) helpt niet."Van den Bosch Transporten heeft de afgelopen maanden langdurig en intensief met de FNV gesproken. Wat Van den Bosch Transporten betreft met respect voor de belangen van de FNV. Van den Bosch wenst ook niet in onmin met de FNV te leven, maar de eisen die de bond op tafel legt kunnen volgens van den Bosch niet zo maar worden ingewilligd omdat dat de concurrentiepositie van het bedrijf in gevaar zou brengen.

"Daarbij komt dat naast de FNV ook Transport en Logistiek Nederland de brancheorganisatie in de transportsector de afgelopen jaren experts heeft ingeschakeld om de problemen in kaart te brengen en naar oplossingen te kijken. Die inspanningen hebben – en dat tekent de complexiteit – geen oplossing geboden. Wel is daarbij gebleken of het nog maar de vraag is of de juridische stellingen van de FNV hout snijden."

"Van den Bosch Transporten kan de gang naar de rechter dus niet anders uitleggen als een uiterst drukmiddel van het FNV, een stap die geen positief effect zal hebben op een algemene oplossing. Bovendien zal. als FNV gelijk krijgt in de procedure, alleen individuele buitenlandse chauffeurs en bedrijven in het buitenland baat hebben bij die uitspraak.

Rol van TLN

"Het spreekt voor zich dat de brancheorganisatie zich niet kan en moet mengen in een rechtsgang tussen een van haar leden en een derde. Uit recent gevoerde gesprekken blijkt dat TLN onderkent dat de materie inderdaad bijzonder complex is en er een voorstander van is om in Europees verband te streven naar heldere regelgeving met betrekking tot de beloning van werknemers in heel Europa die niet voor meerderlei uitleg vatbaar is en overal op dezelfde wijze wordt toegepast en gecontroleerd.", vervolgt van den Bosch.

"In de tussentijd zit Van den Bosch Transporten niet stil en werkt aan de invoering van een code of conduct. Het zou wat Van den Bosch betreft een tussentijdse praktische aanpak kunnen zijn die opdrachtgevers en vervoerders houvast geeft over hoe zij hun organisaties en charter overeenkomsten kunnen inrichten. Later zouden Europese richtlijnen dit initiatief moeten vervangen."

"Van den Bosch Transporten bereidt zich voor op het voeren van de rechtszaak, waarbij het vertrouwen is dat de FNV zal inzien dat de oplossing niet via de rechter wordt gevonden, maar in dialoog tussen de bond en de transportsector", zegt het bedrijf tot slot.